Budżet

Pliki sš uporzšdkowanie chronologicznie.
Aby przejœć do konkretnego dokumentu należy kliknšć na granatowej kropce.

 


Spis treœci:

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004

Rok 2003
Rok 2002
Rok 2001
Rok 2000
Rok 1999
Rok 1998
Rok 1997

Rok 1995
Rok 1994
Rok 1993
Rok 1992
Rok 1991
Rok 1990
Rok 1989

 


Rok 2011


Nowelizacja prawa geologicznego w kontekœcie odkrycia w Polsce złóż gazu łupkowego
WypowiedŸ senacka (7. kad. 77. pos. 25.05.2011)
Przeciwko nowelizacji Prawa o szkolnoctwie wyższym
Pikiera przed Sejmem, 3 marca 2011 roku
Nowelizacja ustaw dotyczšcych szkolnictwa wyższego
WypowiedŸ senacka (7. kad. 71. pos. 2.03.2011)
Nakłady na naukę i dofinansowanie Państwowego Funduszu Kombatantów w budżecie 2011
WypowiedŸ senacka (7. kad. 68. pos. 11.01.2011)

Rok 2010


Zmiana ustaw dot. budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, obniżenie zasiłku pogrzebowego
WypowiedŸ senacka (7. kad. 65. pos. 17.11.2010)
"Bliżej polityki"
Spotkanie z mieszkańcami Żelechowa, 16 listopada 2010 roku
"Na wzór samorzšdów"
Spotkanie z mieszkańcami Makowa, 5 listopada 2010 roku
Salon polityczny Trójki
Wywiad wyemitowany w Programie 3 PR, 11 sierpnia 2010 roku
Ustawa o finansowaniu nauki
WypowiedŸ senacka (7. kad. 52. pos. 8.04.2010)
Nowelizacja ustawy o IPN
WypowiedŸ senacka (7 kad. 52 pos. 8.04.2010)
Spotkanie z mieszkańcami Głogowa
Relacja z dnia 15 marca 2010 roku
Ustawa o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie
WypowiedŸ senacka (7. kad. 47. pos. 12.01.2010)
Budżet na rok 2010 - 160 mln zł ukryte w budżecie MSWiA
WypowiedŸ senacka (7 kad. 47 pos. 11.01.2010)

Rok 2009


Nowelizacja ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 40 pos. 23.09.2009)
Nowelizacja budżetu na rok 2009
WypowiedŸ senacka (7 kad. 39 pos. 29.07.2009)
"Mroczna przyszłoœć TVP"
WypowiedŸ dla "Gazety Polskiej", 15 lipca 2009 roku
W sprawie finansowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej niektórych produkcji filmowych
Oœwiedczenie senatorskie (7 kad. 35 pos. 1.07.2009)
W sprawie uczestniczenia min. Bartoszewskiego w konferencji "Mienie ery holokaustu"
Oœwiedczenie senatorskie (7 kad. 35 pos. 1.07.2009)
Ustawa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 35 pos. 19.06.2009)
Ustawa dotyczšca budżetowych subwencji dla partii politycznych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 31 pos. 21.04.2009)
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
WypowiedŸ senacka (7 kad. 30 pos. 1.04.2009)
"Blaski i cienie polskiej transformacji" - Ankieta "Obywatela"
Artykuł opublikowany w Magazynie "Obywatel", 30 marca 2009 roku
"Okršgły stół - sukces narodu, zdrada elit, czy taktyka realistów?"
Spotkanie z kołem naukowym studentów UW, 24 marca 2009 roku
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa - uwagi o polityce finansowej rzšdu
WypowiedŸ senacka (7 kad. 29 pos. 19.03.2009)
Nieoczekiwane zmiany w porzšdku dziennym posiedzenia
WypowiedŸ senacka (7 kad. 27 pos. 17.02.2009)
Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
WypowiedŸ senacka (7 kad. 26 pos. 4.02.2009)

Rok 2008


Budżet na rok 2009
WypowiedŸ senacka (7 kad. 24 pos. 17.12.2008)
W sprawie tzw. "Podatku Religi" - finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych z polisy OC
WypowiedŸ senacka (7 kad. 23. pos. 3.12.2008)
Pakiet ustaw reformujšcych służbę zdrowia
WypowiedŸ senacka (7 kad. 20 pos. 29.10.2008)
O Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
WypowiedŸ senacka (7 kad. 20. pos. 29.10.2008)
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
WypowiedŸ senacka (7 kad. 19 pos. 16.10.2008)
O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 18. pos. 24.09.2008)
Podatek dochodowy - zmieny zasad odliczania płac i składek ZUS
WypowiedŸ senacka (7 kad. 16 pos. 24.07.2008)
Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
WypowiedŸ senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
WypowiedŸ senacka (7 kad. 16 pos. 23.07.2008)
Artykuł dotyczšcy roszczeń majštkowych płynšcych z W.Brytanii i USA
Artykuł opublikowany w "Super Exspressie" w dniu 4 sierpnia 2008 roku
W sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy UB i SB
wypowiedŸ dla dziennika "Polska" opublikowana dnia 30 czerwca 2008 roku
Budżet 2008 - o pomocy dla kombatantów i płacach służb mundurowych (7 kad. 4. pos. 15.01.2008)

Rok 2007


"Nie głodzić biurokracji!" - O idei taniego państwa
Artykuł opublikowany w "Dzienniku" w dniu 17 grudnia 2007 roku
Na temat prorodzinnych ulg podatkowych
Wywiad dla "Naszego Dziennika" - 14 wrzeœnia 2007
Spotkanie z klubem "Gazety Polskiej"
Radom, 8 kwietnia 2008 roku
Program modernizacji Policji...
WypowiedŸ senacka (6 kad. 26 pos. 25.01.2007)
Budżet 2007
WypowiedŸ senacka (6. kad. 25. pos. 9.01.2007)

Rok 2006


Budżet 2006
WypowiedŸ senacka (6. kad. 5. pos. 31.01.2006)

Rok 2005


Œwiadczenia rodzinne
WypowiedŸ senacka (6 kad. 3 pos. 21.12.2005)
Dochody państwa
WypowiedŸ senacka (5 kad. 82 pos. 2.06.2005)

Rok 2004


Budżet na rok 2005
WypowiedŸ senacka (5 kad. 74 pos. 14.12.2004)
Emerytury, renty i œwiadczenia rodzinne
WypowiedŸ senacka (5 kad. 67 pos. 28.07.2004)
"Nie ma już bezrobocia"
Feileton do "Opcji na prawo" - kwiecień 2004
Dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych
WypowiedŸ senacka (5 kad. 54 pos. 13.01.2004)

Rok 2003


"Probacyjne œrodki polityki karnej"
Wystšpienie na konferencji w Popowie - 1 grudnia 2003
"Prokurator Generalny jako temat zastępczy"
Artykuł z "Rzeczpospolitej" - 2 paŸdziernika 2003
Wstępne założenia programowe
Tekst niepublikowany lipiec 2003 roku
Prawo pocztowe
WypowiedŸ senacka (5 kad. 41 pos. 28.05.2003)

Rok 2002


Negocjacje z Uniš Europejskš
WypowiedŸ senacka (5 kad. 31 pos. 17.12.2002)
Sieć telekomunikacyjna
WypowiedŸ senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Budżet na rok 2003
WypowiedŸ senacka (5 kad. 30 pos. 10.12.2002)
Gwarancje dla przewoŸników lotniczych
WypowiedŸ senacka (5 kad. 19 pos. 19.06.2002)
Wspieranie inwestycji
WypowiedŸ senacka (5 kad. 11 pos. 6.03.2002)

Rok 2001


Po co Senat?
Publikacja z 3 wrzeœnia 2001 roku

Rok 2000


Ulga podatkowa dla njbogatszych
Oœwiedczenie senatorskie (4 kad. 69 pos. 23.11.2000)
Probacja
Oœwiedczenie senatorskie (4 kad. 68 pos. 9.11.2000)
"Bezradnoœć parlamentu" - o uchwalaniu budżetu
Artykuł z 14 lutego 2000

Rok 1999


O obcięciu przez Senat budżetowej dotacji dla warszawskiego metra
Miniwywiad opublikowany w "Super Ekspressie" w dniu 2 lutego 1999 roku

Rok 1998


"Jeœli przegramy, to razem" - o stosunkach ROP z AWS
Wywiad opublikowany w "Życiu" w dniu 17 lutego 1998

Rok 1997


"Diabeł tkwi w szczegółach"
Opracowanie Konstytucji z 18 kwietnia 1997
"O Konstytucji i historycznym kompromisie"
Artykuł opublikowany w "Życiu" w dniu 17 marca 1997 roku

Rok 1995


"Trudne drogi demokracji"
Artykuł opublikowany w "Gońcu Staszowskim" w listopadzie 1995 roku

Rok 1994


"Nie chować głowy w piasek" - "Solidarnoœć" a polityka
Wywiad dla "Tygodnika Małopolska" - 27 paŸdziernika 1994
"Polskie reformy stanęły w miejscu"
Wywiad z "Pryzmatu" (miesięcznika wrocławskiego œrodowiska naukowego)
Wizja parlamentu w nowej konstytucji RP
Publikacja w Wydawnictwie Sejmowym - wrzesień 1994
List otwarty Senatorów NSZZ"S" do premiera w sprawie budżetu
List opublikowany w Tygodniku "Solidarnoœć" dnia 18 lutego 1994
W sprawie żołnierzy - górników
WypowiedŸ senacka (3 kad. 13 pos. 10.02.1994)
W sprawie realizacji przedpłat na samochody osobowe
WypowiedŸ Senacka (3 kad. 12 pos. 03.02.1994)

Rok 1993


Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin
WypowiedŸ Senacka (3. kad., 9. pos., 22.12.1993)
W sprawie budżetu Senatu RP
Oœwiadczenie senatorskie (3 kad., 4 pos., 12.11.1993)
Informacja rzšdu na temat programu pilotażowego reformy administracji publicznej
WypowiedŸ senacka (3. kad., 5. pos., 19.11.1993)
Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 1993
WypowiedŸ senacka (3. kad., 4. pos. 12.11.1993)
O przekazywaniu gminom instytucji kultury i oœwiaty w ramach programu pilotażowego
Oœwiadczenie senatorskie (3. kad., 4. pos., 12.11.1993)

Rok 1992


Wynagrodzenia w budżetówce i diety parlamentarzystów
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 30 pos. 22.12.1992)
Podatek VAT na surowce energetyczne
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 29 pos. 18.12.1992)
Zmiany w Konstytucji - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
WypowiedŸ senacka (2 kad. 26 pos. 19.11.1992)
O emeryturach byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 25 pos. 30.10.1992)
Nowelizacja Budżetu 1992 - zaległoœci w wypłacaniu odszkodowań dla represjonowanych
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 25 pos. 29.10.1992)
Trwa ofensywa sił postkomunistycznych
Wywiad dla "Życia Warszawy" - 12 sierpnia 1992
Budżet 1992
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 10 pos. 9.09.1992)
Oddłużenie polskiego rolnictwa
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 11 pos. 30.04.1992)
"Odetchnšłem z ulgš..."
Wywiad opublikowany w sandomierskim "A-Z" w dniu 23 kwietnia 1992 roku
O grzywnach nakładanych w trybie mandatu
WypowiedŸ Senacka (2 kad. 6 pos. 7.02.1992)
"Wcišż potrzebni demokracji"
Wywiad zamieszczony w "Przeglšdzie Konińskim" w dniu 5 stycznia 1992 roku

Rok 1991


Rewaloryzacja emerytur i rent, zasady ustalania emerytur
WypowiedŸ senacka (1 kad. 58 pos. 3.10.1991)
Budżet 1991, zasady wykonywania budżetu 1991
WypowiedŸ senacka (1 kad. 55 pos. 30.08.1991)
Kapitał w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
WypowiedŸ senacka (1 kad. 54 pos. 1-2.08.1991)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
WypowiedŸ senacka (1 kad. 53 pos. 18.07.1991)
Częœciowa odpłatnoœć za sanatoria
WypowiedŸ senacka (1 kad. 52 pos. 5.07.1991)
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
WypowiedŸ senacka (1 kad. 44 pos. 28.02.1991)
Budżet 1991, założenia polityk społeczno-gospodarczei i pieniężnej
WypowiedŸ senacka (1 kad. 41 pos. 11.01.1991)

Rok 1990


Budżet 1990
WypowiedŸ senacka (1 kad. 16 pos. 11-12.01.1990)

Rok 1989


Budżety Min. Sprawiedliwoœci, Prokuratury Generalnej i MSW
WypowiedŸ senacka (1 kad. 4 pos. 11.08.1989)

Ęe‰7 &ópŸžśĘ ƒ„.ŽIŹűÁĆ0 ¸ŕXż~}›6mDš)Ö/9rďp)ćƒQ×A}AşÝˆW Ţ:öbňM‘[TCÝpH˛œ˛9gůÎW‘AËĘ^ÄxćńŞN