Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Credo / Problemy ustroju państwa

Problemy ustroju państwa

Problemy ustroju państwa

Poglądy senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

Rozrastanie się systemu prawa na różne dziedziny życia ludzkiego i towarzyszący temu rozrost aparatu biurokratycznego, niezbędnego dla realizacji coraz to nowych przepisów, żmudność i niewydolność procesów demokratycznych w sytuacjach kryzysowych powodują wewnątrz zbiorowości potrzebę powrotu do prostych, jasnych, łatwo egzekwowalnych praw.

Taką obietnicę niosą ze sobą rządy autorytarne. Zarówno komunizm jak i faszyzm, proste w swych założeniach systemy autorytarne, stawiały jako cel nadrzędny silne państwo. Interes jednostki został w każdym swym przejawie poddany kontroli i podporządkowany interesowi państwa, które miało wyrażać interes zbiorowości. Przełamanie katastrof jakie przyniósł ze sobą faszyzm i komunizm spowodowało w szczególności tam, gdzie system demokratyczny był najbardziej rozwinięty, a więc w Europie i USA tendencję do ograniczania zakresu ingerencji państwa w życie obywateli.

Konflikt interesów jednostki i wspólnoty zaczęto rozstrzygać na rzecz jednostki. Jest rzeczą znamienną, że wszelkie pakty czy międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka koncentrują się na prawach indywidualnych i nic nie mówią o prawach zbiorowości niezbędnych dla jej funkcjonowania. A przecież funkcjonowanie we wspólnocie jest podstawową formą życia człowieka i gdyby nie ten fakt, żadne prawo nie byłoby w ogóle potrzebne.

Wbrew temu co się często sądzi, państwo które bywa zagrożeniem dla wolności obywatelskich i swobód ekonomicznych jednostek jest równocześnie ich jedynym gwarantem wobec zagrożeń przychodzących z zewnątrz lub funkcjonujących wewnątrz zbiorowości.

Tak więc, obserwowana obecnie tendencja do nadmiernego ograniczenia i osłabienia państwa może powodować, że państwo to nie będzie w stanie skutecznie bronić bezpieczeństwa czy też interesów ekonomicznych i społecznych swoich obywateli. Obywatele ci mogą zostać poddani presji czy to ze strony środowisk zorganizowanej przestępczości, skorumpowanych elit, sfanatyzowanych organizacji religijnych, ponad narodowych struktur gospodarczych, czy też wielu innych zagrożeń. Globalny, skoncentrowany na interesach jednostki świat nie dysponuje efektywnymi środkami zabezpieczenia podstawowych praw człowieka. Na razie nie widać również działań które mogłyby zapełnić tę lukę. Organizacje międzynarodowe tej roli nie spełniają.

Pełny zestaw poglądów i wypowiedzi Senatora Zbigniewa Romaszewskiego znajdą Państwo w katalogu rzeczowym.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska