Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

15. posiedzenie Senatu VII kadencji, 10 lipca 2008 roku

 

W toku debaty Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę na zapis, nakładający na dyrektora szkoły oraz na nauczycieli obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Senator powiedział, że to ładnie brzmi, ale na świecie jest tak, że służby, które mają zapewniać bezpieczeństwo, na ogół dysponują tak zwanymi środkami przymusu bezpośredniego, co jednak w wypadku szkoły nie będzie miało miejsca.

Senator pytał, jakimi wobec tego środkami mają dysponować nauczyciele i dyrektorzy, ażeby bezpieczeństwo uczniom zapewnić? Wymaganie od kogoś zapewnienia bezpieczeństwa, ale bez zapewnienia mu środków, jest po prostu zwyczajnym pisaniem na papierze...

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 15 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 3