Ustawa o ratyfikacji
umowy między Rządem RP a Rządem Hongkongu
Specjalnego Regionu Administracyjnego ChRL
o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych,
podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

12. Posiedzenie Senatu, 7 I 8 czerwca 2006 roku

 

Umowa stwarza formalnoprawne podstawy udzielania przez umawiające się strony pomocy prawnej w sprawach karnych, w zakresie postępowań przygotowawczych i sądowych oraz w zakresie zapobiegania przestępstwom. Senator Romaszewski był sprawozdawcą stanowiska Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Senator powiedział: „Komisja Praw Człowieka i Praworządności po rozpatrzeniu przedłożonej umowy zajęła stanowisko identyczne jak Komisja Spraw Zagranicznych i przyjęła ustawę ratyfikacyjną bez poprawek. Prosimy o zaakceptowanie takiego stanowiska.”

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 12 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 5